نمودار مربوط به بارداری های دو قلویی

نمودار مربوط به بارداری های دو قلویی


در مادر باردار با BMI در محدوده طبیعی 18/5 تا 24/9
  • مقادیر وزن گیری مناسب در حد فاصل خط وزن گیری 17 كیلوگرم تا خط 25 كیلوگرم قرار دارد.
در مادر باردار مبتلا به اضافه وزن با BMI از 25 تا 29/9
  • مقادیر وزن گیری مناسب در حد فاصل خط وزن گیری 14 كیلوگرم تا خط 23 كیلوگرم قرار دارد.
در مادر باردار چاق با BMI مساوی و بالاتر از 30
  • مقادیر وزن گیری مناسب در حد فاصل خط وزن گیری 11 كیلوگرم تا خط 19 كیلوگرم قرار دارد.
توجه: برای تك قلویی و دوقلویی از نمودارهای مربوطه استفاده شود.
ضروری است ضمن تكمیل جدول ثبت میزان وزن گیری، روند وزن گیری بر روی نمودار وزن گیری دوران بارداری موجوددر فرم مراقبت بارداری مادر و نیز دفترچه مراقبت مادران ثبت و در هر ملاقات معمول دوران بارداری ترسیم شود.

نكته: در صورتی كه مادر، دوقلو تشخیص داده شود باید از نمودار دوقلویی استفاده شود.

نمودار وزن گيرى تا 25

هفته های بارداری


از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با BMI قبل از بارداری 18/5 تا 24/9 استفاده شود.

جدول ثبت وزن گیری

جدول ثبت وزن گيرى


نمودار وزن گيرى تا 23

هفته های بارداری


از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با BMI قبل از بارداری 25 تا 29/9 استفاده شود

جدول ثبت وزن گیری
جدول ثبت وزن گيرى


نمودار وزن گيرى تا 19

هفته های بارداری

از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با BMI قبل از بارداری بیشتر یا مساوی 30 استفاده شود


جدول ثبت وزن گیری

جدول ثبت وزن گيرى