مجموعه مینا نی نی با پشتوانه علمی و در راستای اهداف ذیل در تاریخ 10 مرداد ماه سال 1398 مطابق با اول آگوست سال 2019 (روز جهانی تغذیه با شیر مادر) بصورت رسمی راه اندازی گردید:

  • ارتقای سطح فرهنگ عمومی مادران و زنان ایرانی
  • دسترسی عمومی به نیازمندی های مادر و کودک
  • مرجع تبادل نظر و همفکری در زمینه ارتقای دانش زنان و مادران ایرانی

بخش های مختلف مجموعه مینا نی نی شامل:

  • بخش بارداری هفته به هفته برگرفته از مطالب آموزشی ارائه شده توسط وزارت بهداشت که در تاریخ 10 مرداد 1398 راه اندازی گردید
  • بخش ایمنی و سلامت مادر و کودک برگرفته از مطالب آموزشی ارائه شده توسط وزارت بهداشت که در تاریخ 10 مرداد 1398 راه اندازی گردید
  • بخش تغذیه مادر و کودک برگرفته از مطالب آموزشی ارائه شده توسط وزارت بهداشت که در تاریخ 20 شهریور 1398 راه اندازی گردید

بر اساس سیاست مجموعه مینا نی نی، بزودی شاهد راه اندازی سایر بخش های این مجموعه خواهید بود.