جدول ثبت میزان وزن گیری

در قسمت پایین نمودار وزن گیری، جدولی رسم شده است كه شامل اجزای زیر است:

زمان ملاقات:
زمانی است كه مادر جهت مراقبت های بارداری مراجعه می كند كه بصورت قبل از بارداری، هفته 6 تا 10، هفته 11 تا 15، هفته 16 تا 20، هفته 21 تا 25، هفته 26 تا 30، هفته 31 تا 34، هفته 35 تا 37، هفته 38، هفته 39، هفته 40 و هفته 41 می باشد.

هفته بارداری:
منظور سن دقیق بارداری برحسب هفته در زمان مراجعه مادر است. به طور مثال در صورت مراجعه در هفته 18 بارداری، باید در خانه مربوط به محدوده 16 تا 20 عدد 18 ثبت گردد.

وزن مادر:
وزن مادر در زمان مراجعه در هفته مربوطه نوشته شود. مثلاً در هفته 18 بارداری وزن او 61/5 کیلوگرم بوده، لذا در جدول مربوطه عدد 61/5  ثبت می شود.

میزان وزن گیری نسبت به مراقبت قبلی:
در هر ملاقات تفاوت بین وزن مادر در مراقبت فعلی با وزن وی در مراقبت قبلی محاسبه و نوشته شود. مثلاً مادری كه وزن او در مراقبت قبلی 59 كیلوگرم بوده و وزن فعلی او به 61/5 كیلوگرم افزایش یافته است. در خانه مربوطه عدد 2/5 نوشته می شود.

میزان وزن گیری مادر از ابتدای بارداری:
در هر ملاقات میزان افزایش وزن با توجه به وزن قبل از بارداری (در صورت نبودن وزن قبل از بارداری اولین وزن در سه ماهه اول قابل قبول است) نوشته شود. مثلاً مادری كه وزن قبل از بارداری او 58 كیلوگرم بوده و در هفته 18 بارداری وزن او به 61/5 كیلوگرم افزایش یافته است. در خانه مربوطه عدد 3/5 نوشته می شود.

وزن گیری نامناسب: 
در صورتی كه مادر وزن گیری نامناسب داشته باشد، باید در جدول مربوطه علامت زده شود و بر اساس دستورعمل مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران (ت – 13) پیگیری شود.

جدول ثبت وزن گیری
جدول ثبت وزن گيرى