وزن گیری كمتر از انتظار


1- هرگاه مادر باردار بر اساس جدول وزن گیری، افزایش وزن كمتری داشته باشد و یا شیب نمودار وزن گیری مادر از شیب نمودار مرجع كمتر و یا افقی گردد، وزن گیری كمتر از حد انتظار محسوب می گردد.

2- چنانچه از هفته 15 بارداری به بعد، مادر باردار چاق (با نمایه توده بدنی مساوی یا بالاتر از 30) كمتر از نیم كیلوگرم در ماه افزایش وزن داشته باشد.

3- چنانچه از هفته 15 بارداری به بعد، مادر باردار با وزن طبیعی، كمتر از یك كیلوگرم در ماه افزایش وزن داشته باشد.