نحوه ترسيم نمودار وزن گيرى مادر

1- در صورتی كه وزن قبل از بارداری مادر مشخص است (معیار، ثبت وزن در پرونده است):

اگر وزن قبل از بارداری مادر (حداكثر 3 ماه قبل از بارداری) مشخص باشد، آن را دقیقا روی عدد صفر در نمودار وزن گیری
ثبت و آنجا علامت ضربدر بگذارید. این ضربدر به این معنا است كه وزن گیری در شروع بارداری صفر است. طی هر نوبت ملاقات با مادر باردار پس از توزین او و مقایسه وزن جدید با وزن قبلی، مقدار افزایش وزن را محاسبه و در جدول ثبت وزن بنویسید.
پس از تعیین مقدار افزایش وزن روی محور عمودی مبنا در نمودار وزن گیری، وزن مادر در زمان مراجعه را در كنار آن ثبت كنید. سپس محل تلاقی خط وزن گیری و خط هفته بارداری مربوطه را پیدا كنید و علامت ضربدر بگذارید.
در هر نوبت مراجعه به همین ترتیب تا پایان ملاقات های بارداری عمل كرده و در هر ملاقات، نقاطی را كه با ضربدر مشخص شده است، به هم وصل كنید.

نكته:
در صورتی كه میزان وزن گیری مادر بصورت عدد اعشاری باشد، در نمودار آن را گرد كنید؛ اما هنگام ثبت وزن در جدول، همان وزن واقعی مادر ثبت شود. مثلاً 3/8 کیلوگرم وزن گیری را 4 کیلوگرم در نظر بگیرید و یا 3/3 کیلوگرم وزن گیری را 3/5 کیلوگرم در نظر بگیرید.

مثال:
در مادری 25 ساله با قد 160 سانتی متر، وزن قبل از بارداری 58 كیلوگرم ثبت شده است. وزن این مادر در هفته 9 بارداری 59 کیلوگرم، در هفته 13 بارداری 59/5 کیلوگرم در هفته 18 بارداری 61/5 کیلوگرم و در هفته 31 بارداری به 66/8 کیلوگرم رسیده است.
با توجه به این كه قد مادر 160 سانتی متر و وزن پیش از بارداری او 58 كیلوگرم بوده است، نمایه توده بدنی او 22/65 می باشد. در این صورت از جدول وزن گیری طبیعی برای محاسبه میزان افزایش وزن مطلوب استفاده می شود، در نمودار طبیعی كنار عدد صفر محور وزن گیری عدد 58 نوشته می شود. تا هفته 9 بارداری، وزن مادر به 59 كیلوگرم رسیده است یعنی به میزان 1 كیلوگرم از ابتدای بارداری به وزن مادر افزوده شده است و بنابراین در كنار عدد 1 در محور هفته وزن گیری عدد 59 کیلوگرم نوشته شده و در محل تلاقی علامت ضربدر گذاشته می شود.

در هفته 13 بارداری وزن مادر به  59/5 كیلوگرم رسیده است یعنی به میزان 1/5 کیلوگرم از ابتدای بارداری به وزن مادر افزوده شده است. بنابراین در كنار عدد 1/5 محور هفته وزن گیری عدد 59/5 نوشته شده و در محل تلاقی علامت ضربدر گذاشته می شود.

در هفته 18 بارداری، وزن مادر به 61/5 كیلوگرم رسیده است یعنی به میزان 3/5 كیلوگرم از ابتدای بارداری به وزن مادر افزوده شده است و بنابراین در کنار عدد 3/5 محور هفته وزن گیری عدد 61/5 نوشته شده و در محل تلاقی علامت ضربدر گذاشته می شود.

در هفته 31 بارداری،وزن مادر به 66/8 كیلوگرم رسیده است یعنی 8/8 كیلوگرم از ابتدای بارداری به وزن مادر افزوده شده است كه با گرد كردن، 9 كیلوگرم در نظر گرفته می شود و بنابراین در كنار عدد 9 محور هفته وزن گیری عدد 66/8 نوشته می شود (عدد 66/8 گرد شده و 6767 کیلوگرم در نظر گرفته می شود) و در محل تلاقی علامت ضربدر گذاشته می شود. نقاط حاصل از چهار ضربدر به دست آمده را در هر نوبت مراجعه به هم وصل می كنیم. جدول وزن گیری و نمودار وزن گیری به شكل زیر رسم خواهد شد:


نمودار وزن گيرى
هفته های بارداری

از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با BMI قبل از بارداری 18/5 تا 24/9 استفاده شود


جدول ثبت وزن گیری
جدول ثبت وزن گيرى


2- در صورتی كه وزن مادر در قبل از بارداری مشخص نیست اما وزن در سه ماهه اول بارداری مشخص است:
در این مورد مطابق مبحث میزان وزن گیری مادری كه در سه ماهه اول بارداری مراجعه می كند، رفتار می شود. نحوه ترسیم
نمودار این گونه مادران شبیه مورد 1 (وزن قبل از بارداری مادر مشخص است) می باشد. در این حالت ابتدای بارداری را از
محل تلاقی محور عمودی و افقی و نقطه صفر شروع می كنیم.

3- در صورتی كه اولین مراجعه مادر در هفته های 13 تا 25 بارداری باشد و وزن قبل از بارداری و یا وزن سه ماهه اول بارداری ثبت نشده باشد، مطابق جدول میزان افزایش وزن مادر در هفته های 13 تا 25 بارداری (مطالب قبل)، رفتار می شود.

مثال:
مادری 25 ساله در هفته 18 بارداری مراجعه نموده است. قد وی 160 سانتی متر و وزن او 61/5 کیلوگرم است و وزن قبل از بارداری یا وزن سه ماهه اول بارداری او ثبت نشده است. در هفته 23 بارداری وزن او به 64 و در هفته 31 بارداری وزن او به 67/300 کیلوگرم رسیده است.

مطابق جدول میزان افزایش وزن مادر در هفته های 13 تا 25 بارداری، فرض می شود كه طی 18 هفته، 3 كیلوگرم به وزن او افزده شده و لذا وزن قبل از بارداری او 58/5 و BMI او نیز در قبل بارداری 22/85 بوده است؛ به این ترتیب، برای این مادر، از جدول وزن گیری طبیعی استفاده می كنیم. در نمودار وزن گیری طبیعی در محور افقی، هفته 18 بارداری را مشخص كرده و از آن نقطه، خطی به طور عمودی رسم می كنیم. از طرف دیگر، در محور افقی نیز وزن 58/5 را كنار نقطه صفر نوشته و وزن 61/5 (یعنی سه كیلوگرم بالاتر از نقطه صفر) را مشخص كرده و از آن نقطه، خطی به طور افقی رسم می شود. حال محل تلاقی این خط افقی با خط عمودی مربوطه را خواهیم داشت. از آن جا كه در هفته 23 بارداری وزن مادر به 64 كیلوگرم رسیده است، نسبت به خط صفر (58/5 کیلوگرم) به اندازه 5/5 کیلوگرم و نسبت به مراجعه قبلی 2/5 كیلوگرم افزایش وزن داشته است.
اگر در هفته 23 بارداری، مادر 64 كیلوگرم وزن داشته باشد، از محل تلاقی 2 خط عمودی كه مربوط به وزن است و خط افقی كه مربوط به هفته بارداری است، نقطه افزایش وزن به دست می آید. به همین ترتیب، از اتصال خط افقی مربوط به هفته 31 بارداری و خط عمودی مربوط به وزن مادر یعنی 67/3 کیلوگرم، نقطه ای به دست می آید.
از اتصال نقاط افزایش وزن در هفته های 18، 23 و 31 نمودار وزن گیری مادر به دست می آید. این نمودار نشان می دهد كه مادر تا هفته 31 بارداری 9 كیلوگرم افزایش وزن داشته است.


نمودار وزن گيرى

از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با BMI قبل از بارداری 18/5 تا 24/9 استفاده شود

جدول ثبت وزن گیری
جدول ثبت وزن گيرى