روش های معمول برای تعیین نمایه توده بدنی مادر

الف) روش محاسبه: 

از فرمول زیر برای محاسبه نمایه توده بدنی استفاده می شود:

قد (متر) تقسیم بر وزن (كیلوگرم) = نمایه توده بدنی


ب) استفاده از نوموگرام:

روش سنجش نمایه توده بدنی با استفاده از نوموگرام به شرح ذیل است:

نوموگرام از سه خط مدرج عمودی تشكیل شده است. خط اول از سمت راست مربوط به وزن (بر حسب كیلوگرم)، خط وسط مربوط به BMI (كه نشان دهنده چاقی، اضافه وزن، طبیعی و كم وزنی است) و خط سوم مربوط به قد (بر حسب سانتیمتر) می باشد.

برای تعیین BMI در اولین مراجعه، ابتدا وزن و قد مادر را اندازه گیری كرده و اعداد مربوطه را روی خط وزن و قد نموگرام تعیین كرده و علامت بزنید. حال اگر دو نقطه علامت خورده وزن و قد را با یك خط كش به هم وصل كنید نقطه تقاطع این خطوط با خط وسط تعیین كننده BMI مادر است.

نموگرام بزرگسالان