اصول تغذیه مناسب

View

خانم های باردار هم باید مانند سایر افراد خانواده هر روز از 5 گروه غذایی اصلی استفاده كنند. آنچه كه در تغذیه خانم باردار اهمیت دارد رعایت تنوع و تعادل در مصرف مواد غذایی می باشد. 


چگونه می توان تعادل و تنوع را در برنامه غذایی روزانه رعایت نمود؟

بهترین راه برای اطمینان از مصرف متعادل و متنوع مواد غذایی در روز استفاده از همه گروه های اصلی غذایی یعنی گروه نان و غلات، گروه میوه ها، گروه سبزی ها، گروه شیر و لبنیات و گروه گوشت، تخم مرغ، حبوبات و مغزدانه ها است. 

تعادل یعنی تأمین انواع مختلفی از مواد غذایی به تناسب با یكدیگر به نحوی كه مصرف یك نوع ماده مغذی به مقدار زیاد سبب حذف سایر مواد مغذی نشود. به عنوان نمونه زیادی دریافت منابع كلسیم موجب حذف منابع آهن از برنامه غذایی نگردد. 

تنوع غذایی انتخاب انواع غذاها از گروه های مختلف غذایی (مانند نان و غلات، میوه ها و سبزی ها و...) و همچنین انتخاب مواد غذایی مختلف در داخل هر گروه غذایی (مانند برنج، گندم، جو، جو دوسر، ذرت و...) می باشد. چون مواد غذایی كه در یك گروه جای دارند می توانند جایگزین هم شوند. هر چه تنوع غذایی بالاتر رود احتمال تأمین مواد مغذی لازم روزانه بیشتر می شود. 

در ادامه انواع مواد غذایی مورد نیاز مادران باردار و شیرده در قالب هرم و گروه های غذایی اصلی معرفی شده است.


الف) گروه های غذایی

یك برنامه غذایی سالم موجب سلامت جسم و روان می شود. هر فردی برای دستیابی به سلامت، نیاز به مصرف روزانه تمام گروه های غذایی دارد. زنان باردار هم مانند سایر افراد خانواده باید از همه ی گروه های اصلی مواد غذایی استفاده كنند. 

مواد غذایی به 5 گروه اصلی تقسیم می شوند، كه عبارت اند از:

  1. نان و غلات
  2. سبزی ها
  3. میوه ها
  4. شیر و فرآورده های آن
  5. گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغز دانه ها
گروه متفرقه: چربی ها و شیرینی ها گروه متفرقه محسوب می شوند و به طور كلی باید كم مصرف شوند.


ب) هرم غذایی

هرم غذایی برای مادران غیر باردار و شیرده و مادران باردار و شیرده 


مراقبت هایی كه در این دوران لازم است توسط پزشك یا ماما پیگیری شوند

  1. ارزیابی وضعیت تغذیه مادران باردار و شیرده
  2. آموزش اصول تغذیه مناسب به مادران باردار و شیرده
  3. آموزش نحوه مصرف مكملهای ویتامین و املاح در دوران بارداری و شیردهی
  4. ثبت وزن و پایش وزنگیری در طول بارداری طبق برنامه زمان بندی تعیین شده
  5. ارزیابی وضعیت تغذیه مادران باردار و شیرده

هرم راهنمای غذایی

هرم راهنمای غذایی

جدول: مقایسه میزان مورد نیاز مواد غذایی بر حسب گروه های غذایی در دوران بارداری و شیردهی با دوران غیر بارداری

مقايسه ميزان مورد نياز مواد غذايى بر حسب گرو ههاى غذايى