ویژگی های عادت ماهیانه

View

سن شروع قاعدگی

اولین دوره قاعدگی، معمولاً در سن 12 سالگی اتفاق می افتد، ولی قاعدگی ممکن است در سن 10 سالگی نیز حادث شود یا تا سن 16 سالگی به تأخیر بیفتد. 

بدون آنکه غیرطبیعی تلقی شود. عوامل متعددی در این امر دخیل اند که مهم ترین آنها عبارت اند از: 

  • خصوصیات ارثی
  • نژاد
  • وضعیت عمومی و سلامت فرد
  • تغذیه
  • بزرگی اندام هر دختر

اگر قاعدگی پیش از 10 سالگی شروع شود، "قاعدگی زودرس" نام دارد و اگر تا بعد از 16 سالگی به تأخیر افتد، "قاعدگی دیررس" یا "آمنوره اولیه" نامیده می شود.


تناوب قاعدگی

فاصله بین دو قاعدگی، به طور متوسط 28 روز است، اما این زمان در اشخاص مختلف متفاوت است و بین 21 تا 35 روز متغیر می باشد. حتی در یک فرد نیز ممکن است فاصله یک قاعدگی با قاعدگی بعدی اندکی تفاوت داشته باشد که طبیعی تلقی می شود. با این حال دوره های کمتر از 21 روز یا بیش از 35 روز غیرطبیعی است و نشانه وجود اختلال در تخمک گذاری می باشد.


طول مدت خونریزی

طول مدت خونریزی، در اشخاص مختلف متفاوت است ولی به طور متوسط 3 تا 7 روز می باشد. دوره های کوتاه تر یا بلندتر از این مدت غیرطبیعی تلقی می شود.


مشخصات خونریزی

ترشحات قاعدگی شامل خون، ترشحات مخاطی، ذرات کنده شده از آندومتر می باشد. رنگ آن معمولاً قرمز تیره و بوی مشخص کپک می دهد. از خصوصیات خون قاعدگی آن است که تحت شرایط طبیعی لخته نمی شود.


شکایات همراه قاعدگی

از چند روز قبل از قاعدگی، اکثر زنان علایمی نظیر افزایش وزن، احساس سنگینی و ناراحتی پستان ها، سنگینی پاها و تحریک پذیری یا افسردگی را تجربه می کنند.

در هنگام خونریزی نیز ناراحتی هایی نظیر سنگینی در ناحیه لگنی، کمردرد خفیف و گرفتگی عضلات به وجود می آید. چنان که درد شدت یابد، می گویند فرد گرفتار دیسمنوره  شده است.