روز جهانی کودک

روز کودک روزی است که برای یادبود و افتخار کودکان شناخته شده است. کشورها و سازمان های بین المللی مختلف، روزهای متفاوتی را به عنوان روز کودک اعلام کرده‌اند و آن را جشن می گیرند.

پوستر هفته ملی کودک سال 1398


پوستر هفته ملی کودک سال 1398