كم خونی در بارداری

View
تعریف كم خونی در دوران بارداری اندكی با كم خونی برای افراد معمول متفاوت است زیرا افزایش حجم خون در بارداری باعث می شود غلظت گلبول های قرمز در خون به طور فیزیولوژیك كاهش یابد.

درحالی كه كم خونی در زنان غیر باردار با هموگلوبین كمتر از 12 گرم در دسی لیتر تعریف می شود در دوران بارداری هموگلوبین كمتر از 11 گرم در دسی لیتر كم خونی محسوب می شود. این تعریف برای زنان باردار كه مكمل آهن دریافت می كنند نیز تفاوت دارد. 

صرف نظر از مصرف و یا عدم مصرف مكمل آهن، طبق تعاریف، برای سه ماهه اول و سوم، هموگلوبین كمتر از 11 گرم در دسی لیتر و در سه ماهه دوم هموگلوبین کمتر از 10/5 گرم در دسی لیتر كم خونی اطلاق می گردد.
پایین بودن میزان هموگلوبین در بارداری مخاطراتی را برای مادر و نوزاد ایجاد می كند كه در شكل ذیل آمده است.

کم خونی بارداری