كم خونی در بارداری

تعریف كم خونی در دوران بارداری اندكی با كم خونی برای افراد معمول متفاوت است زیرا افزایش حجم خون در بارداری باعث می شود غلظت گلبول های قرمز در خون به طور فیزیولوژیك كاهش یابد.

درحالی كه كم خونی در زنان غیر باردار با هموگلوبین كمتر از 12 گرم در دسی لیتر تعریف می شود در دوران بارداری هموگلوبین كمتر از 11 گرم در دسی لیتر كم خونی محسوب می شود. این تعریف برای زنان باردار كه مكمل آهن دریافت می كنند نیز تفاوت دارد. 

صرف نظر از مصرف و یا عدم مصرف مكمل آهن، طبق تعاریف، برای سه ماهه اول و سوم، هموگلوبین كمتر از 11 گرم در دسی لیتر و در سه ماهه دوم هموگلوبین کمتر از 10/5 گرم در دسی لیتر كم خونی اطلاق می گردد.
پایین بودن میزان هموگلوبین در بارداری مخاطراتی را برای مادر و نوزاد ایجاد می كند كه در شكل ذیل آمده است.

کم خونی بارداری