افزایش بزاق دهان یا پتیالیزم در بارداری

پیتالیزم عبارت است از ترشح بیش از حد بزاق در طی بارداری كه ممكن است ناشی از تحریك غدد بزاقی به علت مصرف مواد غذایی نشاسته ای مثل نان، برنج، سیب زمینی، نشاسته و... باشد.

این حالت گذرا بوده و جز در موارد آزاردهنده نیاز به درمان خاصی ندارد.