فیزیولوژی دستگاه تولید مثل زن

View

پس از بلوغ، تحت تأثیر مکانیسم های مغزی "که اصطلاحاً ساعت های بیولوژیک نامیده می شوند" هورمون هایی از هیپوتالاموس تراوش می کنند. این هورمون ها بر غده هیپوفیز اثر کرده سبب آزاد شدن هورمون های  FSH و  LH از این غده می گردند. 

FSH و LH نیز روی تخمدان اثر گذاشته، اولاً سبب آزاد شدن هورمون های تخمدان یعنی استروژن و پروژسترون، در ثانی باعث آزاد شدن تخمک می گردند.

هورمون های تخمدان نیز به نوبه خود با تأثیر بر جدار داخلی رحم (آندومتر) آن را برای ورود و جایگزینی جنین آماده می سازند. اگر لقاح صورت نگیرد تخمک بدون جایگزینی دفع می شود و تخریب آندومتر آغاز می گردد. از آنجا که در بافت این جدار، مقدار زیادی رگ های خونی وجود دارد، هنگام تخریب و ریزش آن، مقداری خون نیز همراه بافت های خراب شده از بدن دفع می شود.

این پدیده که تقریباً هر 82 روز یک بار اتفاق می افتد «عادت ماهانه» نامیده می شود و مهمترین شاخص کار دستگاه تناسلی در زنان است.

چرخه فیزیولوژیک دستگاه تولید مثل

چرخۀ فیزیولوژیک دستگاه تولید مثل