وزن گیری بیش از انتظار


1- هرگاه مادر باردار بر اساس جدول وزن گیری، افزایش وزن بیشتری داشته باشد و یا شیب نمودار وزن گیری مادر از شیب نمودار مرجع بیشتر گردد وزن گیری بیش از حد انتظار محسوب می گردد.

2- بعد از هفته 20 بارداری مادر نباید ماهانه بیش از 3 كیلوگرم افزایش وزن داشته باشد. گاهی اوقات این امر به دلیل جمع شدن آب به طور غیر طبیعی در بدن است كه اولین علامت پره اكلامپسی است. در این صورت اقدامات لازم برای كنترل مسمومیت بارداری باید انجام شود. این اقدامات در مجموعه مراقبت های ادغام یافته دوران بارداری توضیح داده شده است.

3- اگر افزایش وزن مادر در طول دوران بارداری بیش از یك كیلوگرم در هفته باشد، بیشتر از حد انتظار وزن اضافه كرده است.

نكته:

در مورد مادران باردار كه كمتر یا بیشتر از حد لازم وزن گرفته اند مشروط بر اینكه عارضه دیگر بارداری وجود نداشته باشد باید حداكثر دو هفته بعد جهت بررسی مجدد وزن پیگیری شوند.