نمودار مربوط به بارداری های تك قلویی

نمودار مربوط به بارداری های تك قلویی


در مادر باردار كم وزن با BMI کمتر از 18/5

  • مقادیر وزن گیری مناسب در حد فاصل خط وزن گیری 12/5  كیلوگرم تا خط 18 كیلوگرم قرار دارد.

در مادر باردار با BMI در محدوده طبیعی 18/5 تا 24/9

  • مقادیر وزن گیری مناسب در حد فاصل خط وزن گیری 11/5  كیلوگرم تا خط 16 كیلوگرم قرار دارد.

در مادر باردار مبتلا به اضافه وزن با BMI از 25 تا 29/9

  • مقادیر وزن گیری مناسب در حد فاصل خط وزن گیری 7 كیلوگرم تا خط 11/5 كیلوگرم قرار دارد.

در مادر باردار چاق با BMI مساوی و بالاتر از 30

  • مقادیر وزن گیری مناسب در حد فاصل خط وزن گیری 5 كیلوگرم تا خط 9 كیلوگرم قرار دارد.

توجه: برای بارداری تك قلویی نمودار مربوط به مادر كم وزن، طبیعی، اضافه وزن و چاق وجود دارد و برای بارداری دوقلویی، نمودار مربوط به مادر با BMI طبیعی، اضافه وزن و چاق موجود است.

نمودار وزن گيرىفته

هفته های بارداری


از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با BMI قبل از بارداری كمتر از 18/5 استفاده شود.


جدول ثبت وزن گیری

جدول ثبت وزن گيرى


نمودار وزن گيرى تا 16

هفته های بارداری


از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با BMI قبل از بارداری 18/5 تا 24/9 استفاده شود.


جدول ثبت وزن گیرى
جدول ثبت وزن گيرى


نمودار وزن گيرى تا 11.5

هفته های بارداری


از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با BMI قبل از بارداری 25 تا 29/9 استفاده شود.


جدول ثبت وزن گیری

جدول ثبت وزن گيرى


نمودار وزن گيرى تا 9

هفته های بارداری


از این نمودار برای رسم منحنی وزن گیری مادران با BMI قبل از بارداری بیشتر یا مساوی 30 استفاده شود


جدول ثبت وزن گیری

جدول ثبت وزن گيرى