مشخصات و نحوه ترسیم نمودار وزن گیری دوران بارداری

نحوه ترسیم نمودار وزن گیری دوران بارداری

پس از مشخص شدن محدوده وزن گیری بر اساس BMI لازم است در هر ملاقات معمول بارداری، طبق برنامه كشوری مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران، نمودار وزن گیری ترسیم شود. نمودار وزن گیری به منظور بررسی روند وزن گیری مادر باردار و شناسایی مادران با میزان وزن گیری ناكافی و یا اضافی، برای انجام مداخلات بعدی به كار می رود.

برای اندازه گیری وزن لازم است مادر باردار با لباس سبك و بدون كفش توزین شود. شرایط اندازه گیری از نظر زمان، مكان، ترازو، لباس مادر و فردی كه اندازه گیری را انجام می دهد، باید تا حد امكان در تمام مراحل یكسان باشد.


مشخصات و نحوه رسم نمودار و ثبت وزن گیری

نمودار وزن گیری از خطوط عمودی و افقی تشكیل شده است. خطوط افقی نشان دهنده هفته های بارداری و هر خانه جدول در محور افقی، بیانگر یك هفته می باشد. خطوط عمودی نشان دهنده میزان وزن گیری بر حسب كیلوگرم بوده و هر خانه جدول در محور عمودی بیانگر 0/5 كیلوگرم می باشد. روی خط افقی مبنا، عدد صفر به معنای مبداء شروع بارداری است.

خطوط بالاتر از محور افقی مبنا با اعداد مثبت، میزان وزن گیری یا افزایش وزن را نشان می دهد و خطوط پایین تر از محور افقی مبنا با اعداد منفی، میزان كاهش وزن احتمالی را در هفته های اول بارداری مشخص می كند. در وسط جدول، خطوط مایلی رسم شده است كه فاصله بین آن ها محدوده وزن گیری مناسب مادر را بر اساس نمایه توده بدنی او مشخص می كند.