روش تعیین الگوی افزایش وزن مناسب

  • اگر محل اتصال قد به وزن، ستون BMI را در ناحیه زرد (کمتر از 18/5) قطع کند مادر کم وزن می باشد.
  • اگر محل اتصال قد به وزن در ناحیه سبز (18/5 تا 29/9) باشد، مادر دارای وزن طبیعی است.
  • اگر محل اتصال قد به وزن در ناحیه سبز (25 تا 29/9) باشد، مادر دارای اضافه وزن بوده؛
  • و اگر محل اتصال قد به وزن در ناحیه قرمز (بیشتر یا مساوی 30) باشد، مادر چاق می باشد.

پس از مشخص شدن BMI با استفاده از جدول میزان افزایش وزن برای مادران باردار (مطلب بعد)، باید میزان افزایش وزن مطلوب بارداری تعیین و به مادر باردار توصیه گردد.

به طور مثال اگر BMI مادر بارداری در ناحیه قرمز (بالاتر از عدد 30) قرار گرفت بیانگر این است كه مادر چاق بوده و توصیه لازم برای افزایش وزن مطلوب او در طول بارداری حدود 5 تا9  كیلوگرم است. مادران دارای اضافه وزن (در محدوده ی رنگ نارنجی) باید حداقل 7 و حداكثر 11/5 کیلوگرم افزایش وزن در طول دوران بارداری داشته باشند.

اگر مادری بارداری خود را با وزن طبیعی (رنگ سبز) شروع كرده است در طول دوران بارداری بایستی حداقل 11/5 و حداکثر 16 كیلوگرم افزایش وزن داشته باشد. مادران كم وزن (در محدوده نوار زرد) باید در دوران بارداری 12/5 تا 18 کیلوگرم افزایش وزن داشته باشند. بدیهی است كه مادران با BMI در حد بالای دامنه مربوطه، باید افزایش وزن حد پایین آن دامنه را داشته باشند و به همین نسبت حد میانگین BMI، حد میانگین افزایش وزن توصیه می شود.